Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 235632
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski