Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 81451
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski