Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 235652
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni