Razlikovanje tematskog plana i plana izraza u književnom tekstu. Pojam tematskog svijeta (Z. Kravar) i ranonovovjekovna književnost. Klasifikacije motiva kod B. Tomaševskog i Th. Wolpersa. Književnosemantičko pojmovlje G. Peleša i tematska analiza ranonovovjekovnih tekstova. Tematološki pristup i književna historiografija (D. Perkins). Tematološka analiza dijela dramskog korpusa iz 17. st. (Š. Gundulić, V. Pucić Soltanović, P. Kanavelić, A. Gleđević).

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118134
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski