Ovaj kolegij ponudit će studentima temeljne teorijske i praktične postavke o tumačenju i razumijevanju sprege sintaktičkih i semantičkih struktura u opisu jezičnoga sustava, a s obzirom na kognitivno lingvistička teorijska načela. Posebna će se pozornost pridati i tumačenju gramatike kao značenjskoga sustava. Kolegij nosi 5 ECTSa. D

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117628
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski