Hrana je osnova ljudske egzistencije i zdravlja. Iako predstavlja neizostavni dio našeg svakodnevnog života, o njoj često ne promišljamo kao o složenom sustavu. Hrana je puno više od onoga što zateknemo na svom tanjuru; što, kada i kako jedemo, s kim dijelimo obroke i gdje, samo su neka od ponašanja vezana uz definiciju i simboliku hrane.  

Ljudska prehrana je rezultat dinamične sinergije bioloških, ekoloških i kulturnih faktora. Stoga, naša biološka ovisnost o hrani je neodvojiva od njenih socijalnih, kulturnih i društvenih dimenzija.  

Glavna tema ovog kolegija je ljudska prehrana iz antropološke perspektive. Antropologija prehrane proučava (pre)hranu i njene evolucijske, bihevioralne, socijalne i kulturne aspekte te način na koji oni utječu na razinu prehrambenog zdravlja pojedinca, zajednice i populacije. Njena glavna odlika je biokulturalni pristup prehrani odnosno kritičko promišljanje interakcije biologije i kulture koja rezultira specifičnim prehrambenim sustavima, običajima, praksama i načinima hranjenja.  

Kolegij će predstaviti osnovne koncepte ljudske prehrane i prehrambenih sustava kroz 3 ključne perspektive: 1) biološko-evolucijska, 2) sociokulturna i 3) političko-ekonomska. Iako dostupnost hrane ovisi o fizičkom okolišu, sustavima proizvodnje hrane i ekonomskim resursima, izbor hrane i strategije koje ljudske skupine koriste kako bi dobile pristup i distribuirale hranu duboko su usađene u specifične kulturne obrasce, društvene odnose te političke i ekonomske sustave. Sukladno tome, antropologija prehrane pruža multidisciplinarni pristup između antropologije i nutricionističkih znanosti, te kao takva može pružiti vrijedan i nezamjenjiv uvid u interakcije društvenih i bioloških čimbenika u kontekstu prehrambenog zdravlja pojedinaca i populacije. 


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 77903
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni