Kolegij Uvod u kulturnu antropologiju je zamišljen kao uvodni kolegij u kojem će studentima biti predstavljene i objašnjene najvažnije teorije i razvojni teoretski pravci i metode kulturne antropologije, te naznačeni najvažniji problemi i istraživanja. Studenti će upoznati najvažnije kulturne antropologe/inje i njihove etnografije koje su imale značajnu ulogu u razvoju kulturne antropologije. Studenti će steći temeljna znanja o osnovnim kulturnoantropološkim pojmovima kao što su kultura, identitet, religija, srodstvo i nasljeđivanje, etnička pripadnost, društveni sustavi, ekonomski sustavi, rod itd. te dobiti uvid u procese društvenih i kulturnih promjena. Kulturna antropologija kao disciplina koja daje uvid u ljudsku raznolikost (Kottak), odnosna čija je svrha razumijevanje i prihvaćanje različitosti među ljudima (Benedict) je izuzetno važna za sve profesije koje uključuju kroskulturalne i intrakulturalne projekte. Također je važna i za razumijevanje hrvatskog kulturnog identiteta i njegovo uklapanje u europski/e identitet/e. 
Tijekom kolegija studenti će steći:
• empirijsko znanje o disciplini koja se naziva kulturna antropologija, te poznavanje njenih najznačajnijih teorija i predstavnika
• uvid u literaturu s tog područja i mogućnosti njenog kritičkog čitanja
• mogućnost kritičke i teoretske analize kulturnih pojava i promjena
• mogućnost šire uporabe kulturnoantropološkog znanja i njegovu primjenu u radnoj sredini.

Programski i generički ishodi učenja:

-    identificirati i objasniti opća obilježja kulture i kulturnih procesa
-    opisati i usporediti etnološke i kulturnoantropološke teorije
-    koristiti stručno nazivlje i definirati temeljne koncepte u etnologiji kulturnoj antropologiji
-    izložiti i opisati povijest etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja
-    poznavati i primijeniti temeljne etičke standarde struke
-    planirati i provesti zadatke iz područja etnologije i kulturne antropologije u različitim sferama stručnog djelovanja, primjerice u muzejskoj i konzervatorskoj djelatnosti, u udrugama za očuvanje i obnovu lokalnih tradicija, u civilnom sektoru, u turizmu, u državnoj upravi i sl.
-    javno usmeno i pismeno prezentirati rezultate istraživanja
-    prepoznati i uvažavati kulturne različitosti
-    primijeniti vještine učenja za nastavak studija na višoj razini   
 
Šifra razine studija: PD

Broj ECTS bodova: 5
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36000
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski