U kolegiju se obrađuju: a/ anatomska i fiziološka osnova slušanja i govora, b/ periferni, neuralni i centralni mehanizmi slušanja i govora te c/ poremećaji slušanja i govora, uzroci, metode njihova dijagnosticiranja i osnove rehabilitacije. Osim teorijskog dijela studenti posjećuju ustanove za dijagnostiku i rehabilitaciju slušanja i govora. Na vježbama razvijaju vještine uočavanja poremećaja u slušanju i govoru te raspravljaju o njihovim osobinama i mogućim uzrocima.

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći:

  1. opisati osnove anatomije slušnoga, govornoga i ravnotežnoga sustava od periferne do centralne razine te mehanizme slušanja i govora
  2. opisati bolesti slušnog, govornog i ravnotežnoga sustava od periferne do centralne razine te mehanizme slušanja i govora
  3. usporediti dijagnostičke postupke u verbotonalnoj metodi
  4. analizirati nalaze subjektivnih dijagnostičkih postupaka u verbotonalnoj metodi
  5. identificirati osnovne postupke u rehabilitaciji slušanja i govora po verbotonalnoj metodi s posebnim osvrtom na specifične postupke
  6. ilustrirati osnovne postupke u rehabilitaciji slušanja i govora po verbotonalnoj metodi s posebnim osvrtom na specifične postupke

Razina studija: PD; ECTS: 6


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 160829
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski