U sklopu ovog kolegija tumači se artikulacijska tvorba glasova njemačkoga jezika te se posreduje uvid u fonološke pojave i procese u njemačkome jeziku u svjetlu suvremenih fonoloških teorija. Uvode se i osnovni pojmovi akustičke i perceptivne fonetike. Polaznici stječu teorijska znanja o fonološkim strukturama i procesima karakterističnima za njemački jezik. Kolegij je koncipiran kao teorijska nadgradnja kolegija Izgovorne vježbe njemačkog jezika I i II, a dijelom je skupine kolegija u kojima se tematiziraju različite razine suvremenoga njemačkoga jezika (Morfologija suvr. njem. jezika, Sintaksa suvr. njem. jezika i Semantika suvr. njem. jezika).


Šifra razine studija: PD

ECTS: 4

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52474
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski