Kolegij razmatra procese oblikovanja i reprodukcije kulturnih obrazaca i društvenih odnosa kroz upotrebu jezika i komunikacijsku praksu. Na globalnoj razini ovi procesi uključuju načine na koje kultura i politika utječu na raprostranjenost i hijerarhiju jezika i dijalekata, kao i ulogu jezika u oblikovanju društvenih skupina, hijerarhijskih odnosa i prakse. Na mikro razini razmatra se jezična praksa a posebna pažnja pridaje se upotrebi jezika u različitim sociokulturnim kontekstima, varijacijama u geografskom i društvenom prostoru unutar ruralnih i urbanih govornih zajednica, ulozi jezika/dijalekta u definiranju grupnog identiteta te posljedicama jezičnog/dijalekatskog kontakta i interkulturnoj komunikaciji. U središtu zanimanja su odnosi između standardnih i nestandardnih jezičnih varijanti, stavovi prema nestandardnim varijantama i njihov utjecaj na život govornika i društvenu praksu, osobito s obzirom na pitanje statusa i društvene dominacije. U nastavi će se koristiti primjeri iz različitih kultura i jezika, a u njezinu praktičnom dijelu analizirati će se odgovarajući jezični aspekti govorne prakse hrvatskog jezika.