Cilj kolegija “engleski jezik struke za sociologe” je pomoći studentima sociologije svladati stručnu literaturu na engleskom jeziku, osposobiti ih za pisanje stručnih tekstova (esej, sažetak) te ih pripremiti za držanje izlaganja na stručne teme kao i za raspravljanje o stručnim temama. Engleski jezik je, tako, shvaćen kao medij komunikacije stručne informacije te se proučava s tog posebnog aspekta.
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski