Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 131811
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski