Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 64122
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski