Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118058
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski