Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52722
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski