U kolegiju se studenti upoznaju sa klasičnim sociološki autorima s njemačkog govornog područja i iz SAD-a, kao što su Weber, Siemmel, Tönnies, L. von Wiese, Morgan, Sumner, Veblen te Spencer.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51311
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski