Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117586
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski