Naziv kolegija: Suvremeni njemački jezik I

Nositelj kolegija: Snježana Rodek, viša lektorica

Izvođač/ica: Snježana Rodek, viša lektorica

ECTS bodovi: 4

Jezik: njemački

Trajanje: jedan semestar

Status: obvezni

Oblik nastave: 4 sata vježbi + 2 sata seminara tjedno

Uvjeti upisa: nema

Ciljevi: Razvijanje receptivne i produktivne kompetencije u govornom i pismenom izrazu. Težište je na morfološkoj i sintaktičkoj ispravnosti u sklopu standardnoga njemačkog jezika.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegijpredstavljaosnovuujezičnomsmisluzapraćenjeostalihkolegija.

Korištene metode: pojedinačni, grupni rad, rad u paru i frontalna nastava.

Sadržaj: Menschen in Deutschland/tvorba i deklinacija imenica, deklinacija pridjeva, nominalne konstrukcije; Zeit im Kulturvergleich/članovi i zamjenice, negacija, uvod u morfologiju glagola. Usmena i pismena obrada autentičnih tekstova s njemačkoga govornog područja. Totalno razumijevanje teksta, raščlanjivanje i prepričavanje jednostavnijih i kraćih tekstova (do 1 stranice), analitički prijevod jezično zahtjevnih dijelova teksta na hrvatski jezik radi razumijevanja, diskusija o određenoj temi, razvijanje tehnika samostalnog rada (služenje jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima, leksikonima i enciklopedijama). Proširivanje vokabulara na zadane teme.

Literatura: Willkop, Wiemer, Müller-Küppers, Eggers, Zöllner, Auf neuen Wegen, Hueber 2003. - Duden Deutsches Universalwörterbuch ili Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Bertelsmann Lexikon Verlag (neue Rechtschreibung). - Kljaić, Deutsch-kroatisches Wörterbuch, Školska knjiga 2005. - Hansen-Kokoruš, Matešić, Pečur-Medinger, Znika, Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus 2005. - Helbig/Buscha, Deutsche Grammatik, Langenscheidt 2001. - Helbig/Buscha, Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt 2000. - Crnko Gmaz, Skender Libhard, Strmečki Marković, Übungsbuch zu Lexik und Grammatik für Germanistikstudenten, FF press 2008. - Földeak, Sag`s besser! (Teil 1, Teil 2), Hueber Verlag 2003. - Hall/Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch 2000, Neubearbeitung.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: Dva pismena rada, čitanje, sažimanje i usmeno prevođenje suvremenoga beletrističkog djela s njemačkoga govornog područja, stalna provjera napredovanja studenata u pisanom obliku, uredno pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi, pismeni ispit kao uvjet za pristupanje usmenom ispitu.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 95350
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski