Cilj kolegija:

Razumjeti proces komunikacije općenito, u baštinskim ustanovama i napose u muzejima; usvojiti vještine govornog i pisanog komuniciranja; raspraviti muzeološku funkciju komunikacije; upoznati sve osnovne vrste komuniciranja u muzejima. galerijama i sličnim ustanovama; raspraviti pojam interpretacije baštine i obraditi osnovne elemente na kojima počiva interpretacija.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117587
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski