Predmet je koncipiran kao uvod u lingvistiku u okviru kojega će se proanalizirati temeljni lingvistički pojmovi te opisati fonetska, fonološka, morfološka, sintaktička i semantička razina jezične strukture.


Studij: preddiplomski; ISVU-šifra: 35958; ECTS: 5.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35958
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski