Osnovni statistički pojmovi i uporaba statistike u lingvistici i proučavanju jezičnih jedinica. Čestote pojavljivanja pojavnica i analiza čestota pojavnica i dvopojavnica iz korpusa. Teorija vjerojatnosti, uvjetna i nezavisna vjerojatnost, primjena vjerojatnosti u proučavanju jezika. Mjere sredine i disperzije podataka. Raspodjela i karakteristike raspodjele. Testiranje hipoteza i razine značajnosti. Studentov T test. Ispitivanje odnosa među pojavnicama s pomoću T testa. Utvrđivanje kolokacijskog odnosa s pomoću T testa. Uzajamna obavijesnost (mutual information) i primjena uzajamne obavijesnosti u lingvistici. Skriveni Markovljev Model (Hidden Markov Model) i opis HMM označivača.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117629
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski