Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35955
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski