Na temelju dosadašnjih spoznaja o procesu usvajanja drugog i stranog jezika studenti se osposobljavaju za razumijevanje procesa koji prolaze učenici njemačkog kao stranog jezika da bi kod podučavanja mogli vršiti stručnu, psiholingvistički utemeljenu analizu kompetencije svojih učenika, davati povratne informacije i planirati svoju nastavu.