Španjolski jezik za akademske potrebe 1 i Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - prva godina učenja (osnove španjolskog jezika)  

Šifra kolegija: 78164 (preddiplomska razina studija)
Šifra kolegija: 117946 (diplomska razina studija)
Šifra kolegija   78180 (preddiplomska razina)
Šifra kolegija  125395 (diplomska razina)  
Obvezna literatura: Višnja Mindoljević: El flechazo 1, Školska knjiga Zagreb
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78164
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski