Bilješke vezane za syllabus
Razina studija: preddiplomski
Semestar: zimski