Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184206
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski