Kolegij se bavi u prvom redu teorijom jezične kulture Praške škole, ali dotiče i starije teorije koje su joj prethodile (teorija jezičnoga purizma) te novije teorije koje ju dopunjuju (teorija minimalne internvencije, teorija upravljanja jezikom). Obrađuje razvoj teorije jezične kulture te njezin odnos prema javnoj jezičnoj uporabi u Češkoj (dijelom i Slovačkoj), a pojmovni instrumentarij koji je u sklopu nje razvijen bit će primijenjen i na analizu nekih aktualnih jezičnih problema u Hrvatskoj.