Studenti će savladati osnove osnove koordinatnih sustava korištenih u RH, prebacivanje podataka na računalo i pripremu za rad u CAD-u. Također će steći znanje o korištenju osnovnih alata potrebnih za obradu podataka te primijeniti stečeno znanje na primjere s arheološkog lokaliteta u svrhu izrade digitalne arheološke dokumentacije.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 64243
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski