Na kolegiju se definira govorništvo, daje kratak povijesni pregled, opisuju se govorničke vještine, dikcija, glas, glatkoća govora, vještina slušanja govora, vještina pisanja bilježaka za govor i pri slušanju govora, uporaba sugovornog znakovlja te načini smanjenja straha i treme u javnom nastupu. Cilj kolegija je da studente uputi u opće govorničke vještine i obrasce.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51321
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski