1. semestar:

Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.

2. semestar:

Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja akademske i stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.

Sveučilišni preddiplomski i diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij, 1. semestar, 2 ECTS boda

Sveučilišni preddiplomski i diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij, 2. semestar, 2 ECTS boda