Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 172139
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski