U suvremenim uvjetima poslovanja koje karakterizira ubrzana globalizacija i hiperkonkurencija poslovne informacije predstavljaju istovremeno moć, kapital i znanje, konkurentsku prednost odnosno ključni resurs upravljanja. Pravovremena, kvalitetna i točna poslovna informacija jest preduvjet donošenja kvalitetne poslovne odluke, a time i ostvarenja poslovnog uspjeha, kako na razini nacionalnog gospodarstva i njegove uloge u svjetskom gospodarstvu, tako i pojedinog poslovnog subjekta. Kroz taj aspekt socioekonomskog djelovanja jasno se uočavaju razlike među državama u svijetu. Kolegij Sociologija poslovnog odlučivanja fokusiran je na analizu društvenog značenja i socijetalnih dimenzija procesa donošenja poslovnih odluka temeljem poslovnih informacija pretvorenih u znanje te na upravljanje samim procesom poslovnim informacijama (engl. business intelligence). Kolegij prikazuje učinke poslovnog odlučivanja kroz tri opće kategorije: društvena uvjetovanost poslovnog odlučivanja; društvene posljedice poslovnog odlučivanja kroz prizmu društvenih promjerna odnosno stupnja društvenog razvoja; društvene posljedice kroz prizmu stupnja gospodarskog razvoja i mjesta i uloge nacionalnog gospodarstva na međunarodnoj gospodarskoj sceni. Riječ je o kolegiju koji ima za cilj osposobiti studente za analizu ukupne društvene važnosti procesa donošenja poslovnih odluka temeljem poslovnih informacija pretvorenih u znanje. Poslovne informacije i društvo su međusobno uvjetovani pri čemu poslovne odluke temeljene na poslovnim informacijama pretvorenim u znanje utječu na društvene promjene i društveni razvoj (social intelligence). U središtu promatranja jest socioekonomski i sociokulturni karakter poslovnog okruženja i njegov utjecaj na poslovanje i poslovno odlučivanje na makro i mikro razini, ali i utjecaj poslovnih odluka na poslovno okruženje. Posebno mjesto u analizi zauzimaju poslovne informacije nekonomskog karaktera (sociokulturne, sociodemografske, političke, itd.) i međusobno uvjetovane relacije prema poslovnom odlučivanju. Dodatno, kolegij ima za cilj osposobiti studente i za ovladavanje samim procesom donošenja poslovnih odluka temeljem poslovnih informacija. Njegov je, dakle, cilj poučiti studente da spoznaju društvenu uvjetovanost i situiranost poslovnih informacija, kao i važnost poslovnih informacija u poslovnom procesu te ih nauče prikupljati, interpretirati, koristiti i čuvati u interesu ostvarenja konkurentnosti nacionalnog gospodarstva, razvoja društva i nacionalnog gospodarstva, poslovnog uspjeha pojedinačnog poslovnog subjekta (tvrtke) kao i ostvarenja poslovne sigurnosti nacionalnog gospodarstva i poslovnog subjekta. Cilj je, zapravo, razumijevanje procesa upravljanja poslovnim informacijama (engl. business intelligence/business counterintelligece), uporabe njegovih krajnjih proizvoda (poslovne analize) te njegove uloge u upravljanju nacionalnim gospodarstvima i poslovnim sustavima. Kolegij Sociologija poslovnog odlučivanja ima, dakle, teorijsko-analitički i aplikacijski cilj. Nakon odslušanih predavanja i izvršenih seminarskih obaveza studenti će steći kompetencije potrebne za analizu i upravljanje procesom poslovnih informacija odnosno definiranje potreba makro i mikro managementa za poslovnim informacijama, prikupljanje potrebnih informacija, obradu i interpretaciju prikupljenih informacija, temeljem tih informacija izradu poslovnih analiza koje managementu služe kao potpora u procesu donošenja i realizacije poslovnih odluka. Dodatno, time će studenti steći i znanja potrebna za kompetentnu analizu društvenog značenja i socijetalnih dimenzija poslovnog odlučivanja te se osposobiti za samostalno istraživanje institucija i fenomena na tom području.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125559
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski