Omega je službeni sustav za učenje na daljinu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ostvaren u sklopu projekta OIZEOO Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta. Kao tehnička podloga sustavu koristi se FLOSS rješenje MOODLE.

Trenutno (kolovoz 2019.) sustav koristi 8827 studenata i 810 predavača, u više od 2538 online kolegija. Količina materijala produciranog unutar sustava Omega se kreće oko 2,6 TB.


Zuletzt geändert: Samstag, 24. August 2019, 21:03