Cilj kolegija je upoznati studente s načinom dokumentiranja i metodologijom obrade keramičke građe s kojom se arheolozi susreću već po samom završetku iskopavanja arheološkog lokaliteta. Tijekom kolegija studenti će usvojiti načine na koji se analizira i opisuje keramička građa promatrajući fizičke karakteristike keramike, vrstu materijala, tehniku i način pečenja, te stil. Svi ovi aspekti nužni su za prepoznavanje i klasificiranje keramičke građe, bez obzira dali se radi o funkcionalnoj, tehnološkoj ili stilskoj komponenti.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 102232
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski